14. Ibrahim

IBRAHIM

SURAT KE 14 : 52 ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

WAHYU ILAHI MENGHAPUS KEGELAPAN
Al Quran menunjuki semua umat manusia ke jalan yang terang
1. Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.