Hukum Privat 

 • Anak-anak
 • Perkawinan
  • Perintah nikah: 4:3, 24:32, 30:21
  • Perkawinan merupakan sunnahnya para rasul: 13:38
  • Wanita-wanita yang diharamkan menikahinya
   • Haram menikahi isteri-isteri Nabi: 33:6, 33:53
   • Wanita-wanita yang diharamkan mengawininya karena nasab
    • Yang diharamkan atas wanita karena nasab: 4:23
    • Menghimpun dua saudara (kakak-beradik): 4:23
   • Wanita yang diharamkan kawin karena satu susuan: 4:23
   • Wanita yang diharamkan kawin karena akad nikah
    • Yang diharamkan atas wanita sebab pernikahan: 4:23
    • Haram menikahi anak tiri: 4:23
    • Haram menikahi ibu tiri: 4:22
   • Kawin lebih dari empat
    • Nabi kawin lebih dari empat: 33:50
   • Menikahi selain wanita muslimah
    • Kawin dengan perempuan ahli kitab: 5:5
    • Kawin dengan perempuan musyrik: 2:221, 60:10
    • Kawin dengan perempuan kafir yang memeluk Islam: 2:221
   • Muhrim
   • Kawin dengan wanita yang sedang dalam masa 'iddah: 2:235
   • Kawin dengan wanita yang bersuami: 4:24, 4:25
  • Pertunangan
   • Disyariatkannya pertunangan: 2:235
   • Apa yang dibolehkan bagi pihak laki-laki
   • Memperlihatkan wanita kepada peminang: 28:27
   • Hukum nikah: 24:32
   • Hukum nikah muhallil: 2:230
  • Akad nikah
   • Syarat-syarat akad nikah
    • Perwalian dalam akad nikah
     • Syarat adanya wali dalam akad nikah: 2:232
     • Wali kafir atas wanita muslimah: 60:10
     • Menolaknya wali: 2:232, 4:127
    • Syarat adanya mahar (mas kawin) dalam nikah
  • Kewajiban suami isteri
   • Kewajiban isteri terhadap suami
    • Ketaatan isteri kepada suami: 4:34
    • Kedurhakaan isteri
     • Cara bergaul dengan isteri yang durhaka: 4:34
     • Memperbaiki hubungan antara suami dan isteri yang durhaka: 4:35
    • Menjaga kehormatan suami dan rumahnya
     • Isteri menjaga rumah suaminya: 4:34
     • Menjaga harta suami: 4:34
   • Kewajiban suami terhadap isteri
   • Kewajiban bersama (suami-isteri)
  • Poligami
   • Etika berpoligami
    • Kewajiban mengatur giliran di antara isteri-isteri: 4:128, 4:129, 33:51
    • Berlaku sama terhadap semua isteri: 4:3, 4:129
   • Keakuran di antara isteri-isteri: 66:4
   • Wanita sebagai fitnah (cobaan): 3:14
 • Perceraian
  • Talak
   • Mendamaikan di antara suami isteri
    • Kebencian suami kepada isterinya: 4:128
    • Menasihati isteri: 4:34
    • Menjauhi isteri: 4:34
    • Memukul isteri: 4:34
    • Dua orang hakim pada satu pertengkaran: 4:35
   • Hukum talak
   • Bagian-bagian talak
    • Talak sunnah (yang sesuai dengan sunnah): 65:1
    • Talak bid'ah (yang tidak sesuai dengan sunnah): 65:1
    • Talak tiga: 2:229
   • Lafaz-lafaz talak
   • Rujuk (kembali)
  • Khulu' (tebusan talak)
  • Li'an (menuduh isteri berbuat zina)
  • Islamnya salah seorang dari suami isteri: 60:10, 60:11
  • Ilaa (sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya): 2:226
  • Akibat-akibat perceraian
   • Iddah (masa setelah cerai)
    • Ayat-ayat 'iddah: 2:228, 65:4
    • Iddah wanita yang tidak haid: 65:4
    • Iddah wanita hamil: 65:4
    • Iddah anak-anak: 65:4
    • Iddah cerai mati
     • Masa 'iddah cerai mati: 2:234
     • Tempat 'iddah cerai mati: 2:240
    • Iddah wanita yang sudah digauli: 2:228
    • Iddah wanita yang belum digauli: 33:49
    • Tempat 'iddah: 65:1, 65:6
    • Berhias setelah 'iddah: 2:234
    • Merujuk isteri setelah 'iddah: 2:230
   • Nafkah selama masa 'iddah
 • Zhihar (menyerupakan isteri dengan ibunya)
 • Warisan
  • Warisan di awal Islam: 2:180, 4:7, 8:72
  • Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan warisan: 4:11, 4:12
  • Sebab-sebab terjadinya pewarisan
   • Pewarisan karena hubungan kerabat: 4:11, 4:176, 8:75
   • Pewarisan karena hubungan perkawinan: 4:12
   • Pewarisan karena hubungan wala': 4:33
  • Bagian-bagian warisan
   • Warisan karena sumpah setia: 4:33
   • Ashobah (sisa)
    • Ashobah dari jalur anak: 4:11
    • Ashobah dari jalur saudara: 4:176
   • Faraidh (bagian tetap)
    • Warisan anak: 4:11
    • Bagian ayah: 4:11
    • Bagian ibu: 4:11
    • Bagian anak wanita: 4:11
    • Bagian suami: 4:12
    • Bagian isteri: 4:12
    • Bagian saudara wanita: 4:176
  • Waris kalalah (mayit tidak meninggalkan anak atau orang tua): 4:12, 4:176
  • Memberi sebagian warisan kepada selain ahli waris: 4:8

  idx